Osallistava elinkaariarviointi uudistaa työelämäyhteistyötä ja opetusta

Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitetään osallistavia tapaa laatia elinkaarianalyysejä ja hiilijalanjälkilaskentoja. Tulevaisuuden työ- ja Kommunikoiva energia -hankkeissa tehdyssä elinkaariarvioinneissa on sovellettu uusia osallistavia työkaluja. Yhteistyössä on käytetty SimaPro-ohjelmistoa, jonka Collect, Flow ja Share -toimintojen avulla voidaan osallistaa työelämäkumppaneita aktiivisesti elinkaariarvioinnin eri vaiheissa. Kokeilun jatkumana on menetelmien siirtäminen osaksi verkko-opetusta.

SimaPron opetustarkoitukseen luodut LCA-ohjelmistot ovat tukeneet energia- ja ympäristötekniikan opetusta Kareliassa jo yli 10 vuoden ajan. Karelialla on myös hyvin kokemusta kestävän kehityksen ja yritysyhteistyön integroinnista opetukseen.  Toisaalta yritysten kasvava kiinnostus elinkaarijohtamiseen ja -laskentaan edellyttää ammattikorkeakoululta myös uusia entistä joustavampia työelämäyhteistyön muotoja. Osallistavassa elinkaariarvioinnissa yrityskumppanit saavat aktiivisemman roolin elinkaaritiedon kokoamisessa, mallinnuksessa ja tulosten hyödyntämisessä.

Elinkaariarviointia sisältävissä EAKR-osarahoitteisissa Tulevaisuuden työ– ja Kommunikoiva energia -hankkeissa elinkaariarviointeja tehdään opiskelijoiden ja yritysten yhteistyönä. Tällöin yritykset tietävät tarkemmin analyysien sisällöistä, rajoitteista ja käyttötarkoituksesta, mikä edistää myös tulosten hyödyntämistä liiketoiminnassa. Projektien avulla voidaan oppia yhdessä, kuinka kestävän kehityksen osaaminen tuodaan entistä vahvemmin mukaan liiketoiminnan kehittämiseen.

Yrityksen osallistaminen elinkaariarvioinnin eri vaiheissa

Aineiston hankinta

Osallistamisen tarve kasvaa erityisesti tuotekohtaisten arviointien, kuten ympäristöselosteiden ja hiilijalanjälkilaskentojen, kysynnän kasvaessa. Kasvavaan kysyntään voidaan vastata työn automatisoimisella, mutta samalla täytyy huomioida elinkaarinmallien luotettavuus ja standardinmukaisuus. Tuotannon asiantuntijoiden ja elinkaariarvioijan yhteistyö on edelleen keskeistä onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Osallistavilla työkaluilla voidaan helpottaa elinkaarianalyysin aineiston kokoamista, esim. laatimalla elinkaarikyselyjä, joiden tulokset kytketään edelleen varmistusvaiheen kautta elinkaarimallin prosesseihin.

SimaPro Collect -työkalua on pilotoitu Karelian Kommunikoiva energia -hankkeessa Hurry Oy:lle laaditussa digitaalisen palvelun elinkaarianalyysissä (Pohjonen 2022). Analyysin kohteena oli Kuopion Eläinpuiston verkkopalvelu, johon kuuluu verkkosivusto, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Elinkaarikyselyn vahvuutena oli aineistonhankinnan jäsentyminen selkeäksi kokonaisuudeksi, toistettavuus mahdollisiin jatkoprojekteihin sekä kerättyjen tietojen systemaattinen varmennus Collect-kyselyn kautta.

Elinkaarimallin laadinta

Elinkaariarvioinnin alkuvaiheeseen kuuluu tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely. Tavoite ilmaistaan yleensä hyvin tiiviisti ja siinä kerrotaan aiotusta käyttötarkoituksesta, kohderyhmästä ja mahdollisista vertailuista muihin tuotteisiin. Soveltamisalaan kuuluvat mm. toiminnallisen yksikön (arvioinnin kohteen), tutkittavan tuotejärjestelmän, systeemirajauksen, aineistonhankinnan (inventaarion) ja tehtävien vaikutusarvioiden määrittely. Tässä vaiheessa arvioinnissa mukana olevien toimijoiden yhteistyö on hyvin keskeistä. Yhteistyöhön kuuluu mahdollisuuksien mukaan tutustuminen yrityksen tuotantoon ja tuotteeseen, sekä yhteiset keskustelut arvioinnin tavoitteista ja käyttötarkoituksesta.

Tuotejärjestelmän kuvaaminen edellyttää sen hyvää tuntemusta, jolloin esimerkiksi yrityksen tuotantopäällikkö voi olla elinkaariarvioinnin alkuvaiheessa keskeisessä roolissa. Määrittelyssä voidaan soveltaa esimerkiksi SimaPro Flow:n Canvas -toimintoa, jolla voidaan luoda malli tutkittavasta tuotejärjestelmästä prosesseineen. Mallin laadinnassa osallistava osuus voi siten olla esimerkiksi elinkaarimallin kokoaminen yhdessä. Canvas-toimintoa on ensimmäisen kerran kokeiltu Kommunikoiva energia -hankkeessa aurinkoenergiayhteisön elinkaarimallin luonnostelussa.

Tulosten jakaminen

Hiilijalanjälkilaskennan kokonaisuus on usein vaikeasti ymmärrettävä, koska laskentaa ohjataan useilla eri käyttötarkoituksiin suunnatuilla standardeilla. Standardien käyttöä helpottaa niiden muodostaman kokonaisuuden hallinta ja ymmärrys niiden toisiaan täydentävästä luonteesta (ks. esim. Pre Consultants 2022).

Tulevaisuuden työ -hankkeen toimeksiantona toteutetussa opinnäytetyössä tutkittiin Muovisola Oy:n organisaation ja tuotannossa keskeisen ruiskuvaluprosessin hiilijalanjälkeä (Matikainen 2022). Muovisola Oy on Pohjois-Karjalassa sijaitseva, noin 30 henkeä työllistävä yritys, joka valmistaa pääasiassa ruiskuvalutekniikalla tuotettuja muovituotteita.

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta nojautui kasvihuonekaasuprotokollan yritysstandardeihin, jotka ovat yleisimmin sovellettuja hiilijalanjälkilaskennan ohjeita. Ruiskuvaluprosessin laskenta perustui elinkaarianalyysin ISO -standardeihin. Organiosaatiokohtaisen laskennan tuloksena yrityksen käyttöön laadittiin kasvihuonekaasuprotokollaa noudattava päästölaskuri ja käytännöt vuosittaista laskentaa varten. Ruiskuvaluprosessin elinkaarilaskenta jaettiin SimaPro Share -sovelluksella yrittäjälle, joka voi simuloida palvelun avulla esimerkiksi eri muovilaatujen, kuljetusten ja energiamuotojen vaikutusta prosessin hiilijalanjälkeen. Elinkaarianalyysin tulosten helpompi käytettävyys ja vaihtoehtoisten skenaarioiden laadinta mahdollistaa tiedon käyttämisen osana yrityksen ympäristöjohtamista ja päätöksentekoa.

Uusia mahdollisuuksia elinkaarianalyysin opetukseen

Elinkaarianalyysin metodologiassa on käynnissä muutoksia, joiden huomiointi on olennaista elinkaarianalyysin opetuksessa ja työelämäyhteistyössä. SimaPro -ohjelmistolla toteutettu elinkaariopetus on ollut perinteisesti luokkatilassa tapahtuvaa laskentatyötä. Ohjelmiston vahvuutena on mm. sen läpinäkyvyys, laajat tietokannat (kuten EcoInvent), ja soveltuvuus eri toimialoille. SimaPron verkko-opetus on kuitenkin ollut haasteellista – esimerkiksi käyttö virtuaalityöpöydän kautta edellyttää kärsivällisyyttä ja hyviä verkkoyhteyksiä. Osallistavan elinkaarianalyysin liitännäiset (SimaPro Collect -kysely, Flow -mallinnus, ja Share -tulosten jakaminen) ovat perustana uudelle SimaPro -Online Platform -toiminnolle, joka on tällä hetkellä pilotointivaiheessa. Karelia-amk:ssa toimintoa testataan vuoden 2023 aikana osana energia- ja ympäristötekniikan opetusta.


Kirjoittaja:

Lasse Okkonen, yliopettaja, energia- ja ympäristötekniikan koulutus, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tämän artikkelin laadintaa ovat tukeneet Tulevaisuuden Työ ESR -hanke (1.10.2020-31.8.2023, rahoittajat ESR/Etelä-Savon ELY-keskus ja Karelia-ammattikorkeakoulu) sekä Kommunikoiva energia -hanke (01.01.2021 – 31.08.2023, rahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto).


Lähteet:

Matikainen, E. 2022. Muovisola Oy:n hiilijalanjälki: hiilijalanjälki organisaatiolle ja sen tuotteelle. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu, Energia- ja ympäristötekniikka. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204124981. 4.11.2022.

Pohjonen, A. 2022. Digitaalisen palvelun elinkaarianalyysi. Hiilijalanjälkilaskenta Kuopion Eläinpuiston verkkopalvelulle. Opinnäytetyö. Karelia-ammattikorkeakoulu, Energia- ja ympäristötekniikka. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202202232789.

Pré Sustainability. 2022. Product Carbon Footprint standards: which one to choose? https://pre-sustainability.com/articles/product-carbon-footprint-standards-which-standard-to-choose/. 4.11.2022

Artikkelikuva: Scott Graham / Unsplash