Kattovalaisin

Kohti kestävämpää yritystoimintaa : valaisimien päästöt selville

Valaisimia käytetään sisätiloissa lähes jatkuvasti. Valoa kulutetaan etenkin julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa valasimet ovat koko työpäivän ajan päällä. Ei siis ole ihme, että valaisimien energiankulutus koko suomen sähkönkulutuksesta on noin kymmenen prosenttia (Motiva 2022). Valaisimien energiatehokkuutta pyritäänkin koko ajan parantamaan ja tekemään valaistusta ihmisen luonnollisen päivärytmiin sopivaksi. Mutta millaisia päästöjä valaisimet tuottavat niiden koko elinkaarenaikana?

Selvitän tällä hetkellä Kommunikoiva Energia -hankkeessa valaisimien ympäristövaikutuksia elinkaarianalyysin avulla. Analyysin kohteena on suomalaisen Greenled-yrityksen Phi-valaisinperhe. Elinkaarianalyysin tarkoituksena on luoda yritykselle ja hankkeelle ymmärrystä elektronisen tuotteen päästöjen syntymisestä

LCA on menetelmä päästöjen selvittämiseen

Life Cycle Analysis (LCA) eli elinkaarianalyysi tarkastelee tuotteen tai palvelun aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä tuotteen tai palvelun kuluttamia resursseja sen elinkaaren aikana. Elinkaari tarkoittaa tuotteen koko matkaa raaka-aineista kulutustuotteeksi, ja lopulta jätteeksi tai uudelleen kierrätettäväksi. Elinkaarianalyysin käyttökohteita voivat olla tuotesuunnittelu ja kehittäminen, poliittinen päätöksenteko tai markkinointi. (Ympäristö.fi 2013.) Elinkaarianalyysin laadintaa ohjaavat standardit ISO 14040 ja 14044.

Valaisimen elinkaarianalyysilaskenta suoritetaan SimaPro-ohjelmistolla. Elinkaarianalyysin tulosten raportointimuotona käytetään ympäristöseloste EPD:tä. EPD on seloste, joka pohjautuu elinkaarianalyysilaskentaan.

EPD kertoo kuluttajalle tuotteen päästöistä

EPD eli environmental product declaration on tuotteen ympäristöseloste, jossa kerrotaan tuotteen elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista. EPD:ssä elinkaari jaotellaan moduuleiksi. Ne kuvaavat elinkaaren eri vaiheita raaka-aineiden hankinnasta ja tuotannosta valmiin tuotteen kuljetukseen, käyttöön ja lopulta jätteenkäsittelyyn ja mahdolliseen kierrätykseen. EPD:ssä huomioidaan myös tuotteen kierrätyksen ja uudelleen käytön mahdolliset ympäristövaikutuksia pienentävät vaikutukset. (EPD International 2022.)

Ympäristöselosteessa esitellään useita ympäristövaikutuksia kuvaavia indikaattoreita, joita ovat mm. hiilijalanjälki, happamoituminen, otsonikato ja rehevöityminen. EPD:ssä esitetään myös luonnonvarojen kulumista uusiutuvan ja uusiutumattoman energian, veden ja kierrätysmateriaalien kulutusta kuvaavien indikaattoreiden avulla. (Rakennustieto 2022.)

EPD on suosiossa rakennusalalla

EPD:t ovat suosittuja etenkin rakennusalalla ja niiden tekemiseksi on luotu EN 15804 standardi. Tässä työssä sovelletaan standardin EN 15804 ohjeita sekä RTS:n luomaa PCR ohjeistusta rakennustuotteille. PCR eli Product Cathegory Rules ovat tuotekohtaisia ohjeistuksia ja sääntöjä EPD:n laadintaan. Valaisimille ei ole vielä olemassa omaa PCR ohjeistusta, mutta sellainen on tulossa loppuvuodesta 2022 EPD Internationalin sivuille. (EPD International 2022.)

Ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen todentamia. Todentamalla varmistetaan tiedon luotettavuus. EPD selosteita käytetään mm. rakennusmateriaalien valinnassa ja rakennusten hiilijalanjäljen laskennan apuna. Ympäristöselosteet selventävät yrityksille ja kuluttajille tuotteiden tuotantoon ja materiaaleihin liittyviä ympäristövaikutuksia. (Rakennustieto 2022.)

Greenled – suomalainen yritys

Greenled Oy on suomalainen kokonaisvaltaisten valaistusratkaisujen toimittaja yrityksille ja julkiselle sektorille Yrityksen tarjontaan kuuluu yksittäiset tuotteet sekä kokonaisen valaisiprojektin hallinta ja toteutus. Greenled on toteuttanut jo yli 1000 kokonaisvaltaista valaisuratkaisua eri puolelle Suomea.

Yrityksen tehdas sijaitsee Oulussa. Yrityksellä on toimipaikat myös Vantaalla ja Tampereella. Greenledillä on myös tytäryhtiö Ruotsissa. Greenled tekee lähes kaikki valaisimet Suomessa, tuotanto siirrettiin Suomeen vuonna 2013. Yrityksen toimintaa ohjaavat laatustandardi ISO 9001 ja ympäristöstandardi 14001. Greenled on myös Green Building Council Finlandin jäsen.

Tehdashalli jossa linjastoja, työntekijöitä
Kuva 1. Greenledin valaisimien kokoonpano tapahtuu Oulussa.

EPD:n avulla kohti vastuullisempaa toimintaa

Tuotevastaava Jani Kaaresto Greenlediltä kertoo yrityksen pyrkivän vastuulliseen toimintaan ja heidän vastuullisuusstrategiansa yhtenä olennaisena kohtana on tuotteiden ja palveluiden elinkaarenaikaisen hiilijalanjäljen minimointi. EPD kehittää myös yrityksen läpinäkyvää viestintää kuluttajille tuotteiden ympäristövaikutuksista.

EPD tehdään Greenledin Phi-valaisinperheelle. Phi-valaisin valittiin EPD:n kohteeksi, koska se on yrityksen viimeisin valaisinlanseeraus ja siitä löytyy monipuolisesti eri versioita toimistojen, koulujen, kaupan ja teollisuuden tarpeisiin.

Kaaresto pohtii elinkaarianalyysin merkitystä yrityksen toimintaan seuraavasti:

– Elinkaarianalyysi auttaa meitä kohdentamaan kehitystämme niihin asioihin, joilla pystymme tehokkaimmin pienentämään tuotteidemme hiilijalanjälkeä.


Kirjoittaja:

Alma Pohjonen, projektityöntekijä, Karelia ammattikorkeakoulu

Kuvat: Greenled

Lähteet:

EPD International. 2022. PCR Library. https://www.environdec.com/pcr-library. 24.5.2022

Motiva. 2022. Valaistus. https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kiinteiston_energiankaytto/valaistus. 24.5.2022.

Rakennustieto.2022. RTS EPD-Ympäristöseloste. https://www.rakennustieto.fi/palvelut/ymparistopalvelut/rts-epd-ymparistoseloste. 8.6.2022.

Ympäristö.fi. 2013. Elinkaariarviointi, jalanjäljet ja panos-tuotosmalli. https://www.ymparisto.fi/fi-fi/kulutus_ja_tuotanto/tuotesuunnittelu_ja_tuotteet/elinkaariarviointi_jalanjaljet_ja_panostuotosmalli#Elinkaariarviointi%20(LCA). 8.6.2022.