Elinkaarihallinnan konferenssi (LCM 2021): Kestävän tulevaisuuden rakentamista innovaatioiden ja digitalisaation avulla

Kommunikoiva energia -hankkeessa kehitetään lähienergiayhteisöjä ja digitaalisten palvelujen vähähiilisyyttä noudattaen elinkaarianalyysin menetelmiä. Hankkeessa on alkuvaiheen keskeisenä toimenpiteenä kehittää toimintamallia elinkaarihallintaan ja -analyyseihin, kohdistuen erityisesti digitaalisiin palveluihin. Karelia-amk:n koulutusvastuissa edistetään elinkaariarvioinnin osaamista, mikä edellyttää myös alan jatkuvaa seurantaa ja uusimman tieteellisen tiedon siirtoa. LCM 2021 -konferenssin sisällöt tukivat monipuolisesti sekä TKI-toiminnan että opetuksen kehittämistarpeita.

Virtuaalisesti järjestetty Life Cycle Management 2021 -elinkaarihallinnan konferenssi (Stuttgart 8.-10.9.) – kokosi yhteen yli 600 elinkaarihallinnan asiantuntijaa 40 maasta. Koronapandemian aikana perinteisen konferenssien rinnalle on kehittynyt monipuolisia virtuaalitoteutuksia, joista LCM 2021 on hyvä esimerkki.

Konferensseihin osallistuminen on antoisa, sosiaalinen ja haastava työtehtävä, jossa osaamista voi hyödyntää ja osoittaa monin eri tavoin. Kyseessä on usein mm. tiedonhaku ja oman osaamisen esille tuonti konferenssiesityksenä. Osa priorisoi kollegoiden kanssa yhteiset tapaamiset ja verkostoitumisen varsinaisen tiedonhankinnan yläpuolelle; konferenssien kautta muodostuvat yhteistyösuhteet ovat usein myös uusia ja yllättäviä. Virtuaaliseen konferenssiin osallistuminen oli osin uusi kokemus, mutta alkuvaiheen jälkeen siihen kytkeytyi seminaarien normaalit rutiinit ja pohdinnat: mitkä ovat keskeiset tavoitteet, mitä halutaan saada selville, kenet halutaan tavata ja kenelle tietoa olisi hyvä jakaa eteenpäin.

Osallistumisen tavoitteena oli jäsentää elinkaarihallinnan kokonaisuutta ja kehitystrendejä. Sisältöjen perusteella voitiin arvioida elinkaarihallintaa uusiutuvan opetuksen ja TKI-toiminnan näkökulmista. Osallistumisen tärkein peruste oli varmistaa Kommunikoiva energia -hankkeessa toteutettavan elinkaarihallinnan uutuusarvo ja vahvistaa yhteistyöverkostoja.

LCM konferenssi 2021

Konferenssia edeltävä viikko

Konferenssien järjestävät tahot, Fraunhofer Institute for Building Physics IBP (GaBi), PRé Consultants (SimaPro), Sphera ja kemianteollisuuden suuryritys BASF, järjestivät konferenssia edeltävällä viikolla työpajoja, joissa käsiteltiin elinkaarihallinnan menetelmiä ja niihin kyteytyviä alan ajankohtaisia kysymyksiä.  Asiantuntijoiden alustuksissa nousi vahvasti esille digitalisaation tuomat mahdollisuudet elinkaarianalyysien laadinnalle ja kokonaisvaltaiselle elinkaarijohtamiselle. Aikaisempi toimintatapa, jossa elinkaarianalyysiraportti on laadittu kertaluonteisesti kohdeyritykselle, on korvautumassa osallistavan elinkaarihallinnan mallilla. Elinkaariosaaminen välittyy elinkaarianalyysin asiantuntijalta yritysten käyttöön mm. aineistonhankinnan ja tulosten jakamisen työkaluilla.

Teollisuusyritykset kykenevät jo jakamaan tehokkaasti ja automatisoidusti prosessitietoja laskennan inventaarioaineistoksi. Laskennan taustalla on edelleen standardien mukaan tehdyt ja laajoja prosessikirjastoja hyödyntävät elinkaarinmallit, mutta vaikutusarviontien tulosten käyttö elinkaarijohtamisen työkalujen avulla on avoinna kaikille kohderyhmille. Siten elinkaarijohtamista voidaan tehdä dynaamisemmin ja useille tuotteille versioiduilla malleilla huomattavasti nykyistä nopeammin. Samoin uusien elinkaarityökalujen laadinta on mahdollista hyödyntäen ohjelmistojen tarjoamia avoimia rajapintoja.

Muutoksen taustalla on kasvava tarve nopea-aikaiselle elinkaarivaikutusarviolle, kuten hiilijalanjäljen reaaliaikaiselle seurannalle tai tuotteiden ympäristöselosteiden (EPD) laadinnalle. Karelia-ammattikorkeakoulun käyttämän SimaPron osalta muutos näkyy uusina työkaluina (Flow, Collect ja Share), joiden avulla elinkaarianalyysiä voidaan tehdä yrityksiä osallisten elinkaarihallinnan eri vaiheissa alkaen tiedon keräämisestä (Collect) ja jatkuen aina selainpohjaiseen mallinnukseen (Flow) ja tulosaineiston avulla tehtäviin simulointeihin (Share). Tukena menetelmien käyttöönotolle ja elinkaarihallinnan yhteistyölle toimivat PRé Consultants, suomen edustaja Miljögiraff, sekä vasta lanseerattu asiantuntijafoorumi SimaPro Forum Finland.

Karelian Kommunikoiva energia ja Tulevaisuuden työ -hankkeissa tätä toimintatapaa sovelletaan digitaalisten palvelujen ja muovituoteteollisuuden tapaustutkimuksiin. Näitä tapaustutkimuksia laatii opinnäytetyönä neljä energia- ja ympäristötekniikan opiskelijaa lukukauden 2021-22 ajan. Analyyseissä sovellettava toimintatapa vastaa siten hyvin ajankohtaista trendiä, jossa LCA:n käyttäjäryhmää laajennetaan ja toimintaa tehostetaan yhtenäisemmän palvelun muotoon. Toimintapa on nähtävissä tulevaisuuden työn mukaisena toimintana, jossa verkostomainen digitaalisia ratkaisuja hyödyntävä yhteistyö ulottuu yli organisaatiorajojen.

”Täydellinen aalto” elinkaarianalyyseille

Eric Mieras, Pre Consultants, totesi konferenssin johdantoesityksessä ajankohdan olevan elinkaarihallinnan näkökulmasta täynnä uusia mahdollisuuksia ja samalla haasteita. Mieras toi esille elinkaarisosaamisen kysynnän: elinkaarihallinnan syvällisemmin osaavia asiantuntijoita on arvioiden mukaan noin 8-10 000, laskentaa tarvitaan sadoille miljoonille prosesseille. Yhteiskunnan nopea digitalisoituminen ja analyysitiedon kysyntä muodostavat elinkaarihallinnan asiantuntijoille ”täydellisen aallon”, jonka hyödyntäminen edellyttää myös uusia toimintatapoja.

Mieras nosti keskusteluun elinkaariasiantuntijuuden ja roolin muutoksen kasvavan kysynnän myötä. Kasvavaan kysyntään vastataan analyysien automatisoimisella, jolloin esiin nousevat huolet tieteellisyyden ja luotettavuuden varmistamisesta. Mieras huomioi myös ”datatieteen” ja elinkaarihallinnan eriytyneisyyden: kuinka voidaan tehdä paremmin yhteistyötä tiedolla johtamisessa? Tällä hetkellä sektorit ovat toisistaan erkaantuneet ja kestävyys usein sivujuonena muiden ”data-science” -aiheiden joukossa.

Elinkaarihallinnan on hyvin laaja kokonaisuus ja osa suurempaa ekosysteemiä. Työtä täytyy kyetä digitalisoimaan, nopeuttamaan, osallistamaan siihen nykyistä suurempia joukkoja ja samaan aikaan tarjoamaan pelkistetympiä ja käyttäjäystävällisempiä työkaluja eri kohderyhmille. LCM 2021 -konferenssin eri työpajoissa pureuduttiin näihin haasteisiin. Mielenkiintoisina aihealueina työpajoissa ja konferenssiesityksissä esiin nousivat mm. jatkuvasti kasvava sosiaalisten elinkaariarviointien sektori ja siihen liittyvä uusi standardityö (ISO 14075), elinkaarianalyysin kytkentä ja hyödyntäminen kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG -viitekehyksen) mittaamisessa, luonnon monimuotoisuuden ja luontokadon elinkaariarvioinnit, sekä rakentamiseen kytkeytyvä elinkaarijohtaminen.

MOSAiC Expedition – ilmastotutkimusta pohjoisella jäätiköllä

LCM 2021 -keynote esitykset käsittelivät elinkaarihallinnan uusia aaltoa, mutta myös ilmastonmuutoksen ajankohtaisuutta ja etenemistä. MOSAiC – tutkimusmatka on suurin koskaan toteutettu ilmastotutkimus pohjoisella napa-alueella. Alfred Wegener -instituutin johtama tutkimushanke oli budjetiltaan yli 140 miljoonaa euroa ja siihen osallistui ilmastotutkijoita 20 eri maasta. Hankkeen käytännön toteutus alkoi syyskuussa 2019, jolloin RV Polarstern lähti matkaan Tromssasta määränpäänään pohjoisen merijään reuna jäätikön koillisosassa. Alus kiinnittyi jatkuvasti lounasta kohden virtaavaan merijäähän ja matkasi siihen kiinnittyneenä vuoden ajan. Tutkimusryhmät (ilmasto, merijää, meri, ekosysteemit ja biokemia) kokosivat arvokasta tietoa jäätikölle perustettujen tutkimusasemien verkostossa, joka ilmakuvassa näyttäytyy mosaiikkimaisena ryhmittymänä yhteisaluksen ympärillä. Aktiivinen huolto- ja turvallisuusryhmä ylläpiti tietoliikenne- ja sähköverkkoa, rakensi siltoja railojen ylitse ja hääti paikalle ilmaantuneita uteliaita jääkarhuja. Tutkimusprojektin tuloksena on valtava määrä aineistoa ja tuloksia ilmastonmuutoksesta artkiksen alueella.

Meritutkija Dr. Janin Schaffer Alfred Wegener Instituutista esitteli tutkimusmatkan omakohtaisten kokemusten kautta. Hänen esityksestään välittyi innostus suuren tutkimushankkeen onnistumisesta ja ikimuistoisesta kokemuksesta, mutta myös huoli arkisten alueiden kokemasta nopeasta muutoksesta. Ilmiönä hän nosti esille Jäämeren atlantisoitumisen, millä voi olla hyvin merkittäviä globaaleja vaikutuksia. MOSAiC -tutkimusmatkan erityisenä vahvuutena oli myös tulosviestintä: tutkimusmatkalle osallistui mediatiimi, joka dokumentoi työn jaettavaksi mm. virtuaalikierroksena, videoina ja infograafeina.

Elinkaarihallinnan osaaminen osana kestävän kehityksen osaamista

Koulutuksen kehittämisen näkökulmasta LCM 2021 -tarjosi monipuolisia sisältöjä. Elinkaarianalyysin metodologiassa on käynnissä muutoksia, joiden huomiointi on olennaista opetuksessa. Edellä kuvattu osallistavuus ja automatisointi kohdistuvat erityisesti tuotteiden ympäristöselosteiden laadintaan ja hiilijalanjälkilaskentaan. Ympäristölähtöisen LCA:n ohella kokonaisvaltaisten tarkastelujen tarve on myös kasvussa, ml. S-LCA (sosiaalisten vaikutusten elinkaarianalyysit), LCC:n (elinkaarikustannuslaskenta ja LCA:n kanssa yhdistettynä ekotehokkuuden laskenta), sekä tuotteiden kattava ympäristöjalanjälkilaskenta.

Elinkaariarvioinnin koulutusta käsittelevässä ryhmässä tuotiin esille elinkaariosaamisen kompetenssi ja siinä Bloomin taksonomian mukainen eteneminen peruskäsitteiden ja standardien ymmärryksestä elinkaarianalyysin vaiheiden tietämiseen ja edelleen kykyyn laatia elinkaarimalleja ja analyysejä (Viere ym. 2021). Osaamisen ylimmät tasot sisältävät kyvyn arvioida kokonaisvaltaisia elinkaarianalyysejä, kehittää elinkaarityökaluja ja kehittää elinkaarimetodologiaa. Peilaten Vieren ym. esittämään taksonomiajäsennykseen ja Karelian kestävään kehityksen yhteiseen osaamiseen, elinkaarianalyysin osaaminen on vahvasti kestävän kehityksen osaamista. Siihen liittyy systeemiosaaminen, ennakointiosaaminen, arvioiva ajattelu, yhteistyö ja integroitu ongelmanratkaisu. Elinkaarianalyysien ja hyvin suunniteltujen menetelmällisten opetuskokonaisuuksien avulla voidaan oppia monia kestävän kehityksen tietoja ja taitoja, jotka ovat keskeisiä jo nykyisissä ja erityisesti tulevaisuuden työtehtävissä.

Lopuksi

LCM 2021 -konferenssiin osallistuminen oli erinomainen kokemus, sillä se vahvisti käsitystä elinkaarihallinnan kehitystrendeistä ja antoi vahvistusta jo valituille elinkaarianalyysien osallistaville toteutustavoille mm. Kommunikoiva energia ja Tulevaisuuden työ -hankkeissa. Konferenssin tarjoama tietomäärä oli huomattava ja se tarjosi mielenkiintoisia lähtökohtia myös uusille avauksille. Konferenssi toimi virtuaalisesti oikein hyvin, tosin sosiaalinen kanssakäyminen onnistui lähinnä ennakkoon sovittujen kontaktien kanssa. Yllätyksellisyys ja kokemusten jakaminen jäivät väistämättä hieman pienempään rooliin, mutta lopputulos ja osallistumiskokemus oli kuitenkin hyvin positiivinen.

Seuraava LCM -konferenssi, LCM 2023,  järjestetään syyskuussa 2023 Ranskan Lillessä. Tapahtuman yhtenä osateemana on Kommunikoiva energia -hankkeen näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen energiamurroksen elinkaarijohtaminen.

 

Kirjoittaja:

Lasse Okkonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

Viere, T., Amor B., Berger N., Dolfng Fanous, R., Horta Arduin, R., Keller, R., Laurent A., Loubet P., Strothmann P., Weyand S., Wright L.  2020. Teaching life cycle assessment in Higher Education. The International Journal of Life Cycle Assessment (2021) 26:511–527.