Joensuun Penttilänranta, kolme kerrostaloa

Energiayhteisökysely taloyhtiöille

Kommunikoiva Energia -hankkeessa toteutettiin taloyhtiöille suunnattu energiayhteisökysely 1.5-31.8.2021 välisenä aikana Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Kysely toteutettiin yhteistyössä hankkeen yrityskumppaneiden sekä alueen isännöintitoimijoiden ja maakunnallisen energianeuvonnan kanssa. 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää taloyhtiöiden osakkaiden ja muiden taloyhtiötoimijoiden kiinnostusta ja valmiutta aurinkoenergiaa ja energiayhteisöjä kohtaan. Kysely toteutettiin kokonaisuudessaan verkossa ja vastauksia kertyi yhteensä 898 kappaletta. Kyselyssä oli kaiken kaikkiaan 22 kysymystä, joista 4 koski vastanneiden taustatietoja. Vastaajien taustatiedoista kysyttiin asemaa taloyhtiössä, asuinpaikkakuntaa, ikää ja koulutusta. Suurin osa vastaajista oli osakkeenomistajia ja he asuivat Joensuun kaupungissa.  

Aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen ja energiayhteisöt kiinnostavat taloyhtiöitä

Aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen ja energiayhteisöt selvästi kiinnostavat taloyhtiöitä. 75% kyselyn vastaajista oli kiinnostunut aurinkosähköjärjestelmän hankkimisesta omaan taloyhtiöönsä. Erittäin kiinnostuneita oli 11 %, melko kiinnostuneita 36 % ja vähän kiinnostuneita 28 % vastaajista. 

Odotetusti suurin osa (94 %) vastaajien asuntojen sähkön kulutusmittauksesta oli sähköyhtiön takana mikä tarkoittaa, että energiayhteisöt ovat olleet näille taloyhtiöille mahdollisia vasta 2021 vuoden alusta ja vain hyvityslaskentaa tarjoavan verkkoyhtiön alueella. Vuoden 2023 alusta valmistuva sähkön keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, Datahub, mahdollistaa hyvityslaskennan kaikille halukkaille.  

Kyselyn tulokset infografiikka

Lisätietoa energiayhteisöistä ja esimerkkejä toteutuneista ratkaisuista tarvitaan

Laki on sallinut hyvityslaskentaperusteiset kiinteistön sisäiset energiayhteisöt vuoden 2021 alusta, joten valmiita malleja taloyhtiöille energiayhteisön perustamiseksi ei vielä juurikaan ole. Energiayhteisöt ovat käsitteenä uusi asia, ja vaikka energiayhteisöt ovatkin olleet jo mediassa esillä, on tietoisuus niistä vastaustenkin mukaan vielä hyvin vähäistä. Noin viidesosa kyselyn vastaajista on ollut tietoisia, tai kuullut puhuttavan energiayhteisöistä taloyhtiöissä. Kyselyn perusteella taloyhtiöiden asukkaat kaipaavat lisätietoa energiayhteisöistä ja aurinkoenergiasta. 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tiedotus energiayhteisöistä ja aurinkoenergiasta ei ole riittävällä tasolla ja tietoa tarvitaan lisää. Lisäksi kyselyn perusteella tarvitaan selvästi lisää tietoa erilaisista aurinkoenergian hankintamalleista ja mahdollisista taloudellisista tuista energiainvestointeihin.  

Aurinkoenergian hyödyntämisellä sekä taloyhtiön energiayhteisöllä nähtiin olevan selvästi positiivista vaikutusta taloyhtiön houkuttelevuuteen ja arvoon. Suurin osa vastaajista oli aurinkoenergian hyödyntämisen lisäämisen kannalla alueellaan, eli sosiaalinen hyväksyttävyys aurinkoenergialle on kyselyn perusteella Pohjois-Karjalassa korkea. Lähes 40 %:a vastaajista oli sitä mieltä, että aurinkoenergian hyödyntämistä tulisi lisätä nykyistä merkittävästi enemmän.  

Enemmistö vastaajista koki, että muiden taloyhtiöiden esimerkit ja kokemukset energiayhteisöistä nähtiin merkittävänä päätöksentekoon vaikuttavana tekijänä perustettaessa energiayhteisöä ja hankittaessa uusiutuvan energian tuotantolaitteistoa. Taloyhtiöt, jotka ovat edelläkävijöitä tulisikin saattaa yhä enemmän näkyvämmäksi viestinnän ja median kautta. Lisäksi edelläkävijäyhtiöiden sekä muiden taloyhtiöiden yhteistyötä tulisi lisätä eri toimenpitein. Investointeja tehneiden taloyhtiöt voisivatkin julkaista toteutuneet kulut ja energiansäästönsä sekä kokemuksena yhteisellä foorumilla, jotta referenssit pääsivät paremmin taloyhtiöiden tietoisuuteen ja päätöksenteon tueksi. 

Suhtautuminen sähkövarastoihin ja kulutusjoustoihin positiivista

Kyselyssä oli energiayhteisön lisäksi myös kysymyksiä liittyen energian varastointiin, kulutusjoustoon ja sähköautoihin. Nämä kaikki edellä mainitut tekijät tulevat olemaan tulevaisuudessa jollain tavalla osa taloyhtiöitä sekä niiden mahdollisesti muodostamia energiayhteisöjä. Parhaimmillaan taloyhtiön energiayhteisöissä voidaan puhua sektori-integraation hyödyntämisestä mitä tulee lämpöön, sähköön, veteen ja liikenteeseen (sähköautot).  

Sähkövaraston hankintaan aurinkosähköjärjestelmän yhteyteen oli selkeää kiinnostusta siinä tapauksessa, että sen avulla voidaan tuottaa entistä enemmän itse uusiutuvaa energiaa omaan käyttöön. Tärkeimmiksi tekijöiksi sähkövaraston hankinnassa koettiin niiden tekninen toimivuus ja taloudellinen kannattavuus.  

Kulutusjouston osalta kyselyssä kysyttiin mikä on vastaajien suhtautuminen siihen, että kulutusjoustolla voitaisiin pienentää tai lisätä hetkellistä omaa energiankulutusta, siirtää omaa kulutusta toiseen ajankohtaan tai säätää omaa energiankäyttöä todellisen tarpeen mukaiseksi vaikuttamatta asumismukavuuteen. Lisäksi joustosta voisi saada pienen taloudellisen korvauksen. Suhtautuminen kulutusjoustoon oli positiivista ja suurin osa vastaajista (64 %) oli kulutusjouston kannalla. Kyselyssä tiedusteltiin myös sähköajoneuvojen latauspisteiden tilannetta taloyhtiöissä. Vain 3 % vastaajista oli vastannut, että omasta taloyhtiöstä löytyy latauspiste sähköajoneuvoille ja 2 % vastasi, että taloyhtiöön ollaan hankkimassa latauspistettä.  

Kyselyn johtopäätöksenä energiayhteisöt ja aurinkoenergian hyödyntäminen selkeästi kiinnostavat maakunnan taloyhtiöitä. Taloudellisen kannattavuuden lisäksi ympäristöystävällinen tapa tuottaa energiaa koetaan tärkeäksi tekijäksi. Tietoa energiayhteisöistä ja referenssejä tarvitaan kuitenkin selvästi lisää, jotta kiinnostus johtaisi myös toteutuneisiin energiayhteisöihin.  

Kyselyn tarkemmat tulokset ovat luettavissa täältä. 


Teksti: Kim Blomqvist, projektiasiantuntija, Kommunikoiva Energia -hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artikkelit


Joensuun Penttilänranta, kolme kerrostaloa

Energiayhteisökysely taloyhtiöille

2021-11-09 Kim Blomqvist, Kommunikoiva energia hanke Kommunikoiva energia -hankkeessa toteutettiin taloyhtiöille suunnattu energiayhteisökysely 1.5-31.8.2021 välisenä aikana…

Lue Lisää >>
9.11.2021
Ei kommentteja


Näytä kaikki