Digitaalisten palvelujen elinkaariarviointi: Kansainvälinen benchmarking-selvitys

Digitaalisilla palveluilla on kestävän kehityksen kannalta sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Tuotteiden, prosessien ja palvelujen energiatehokkuutta on voitu parantaa, mutta digitaalisten palvelujen määrän ja kysynnän kasvaessa ICT-sektorin kokonaispäästöt ovat kuitenkin edelleen kasvussa.

ICT-sektorin kasvava ympäristökuormitus on lisännyt vaikutusarviontien tarvetta. Digitaalisten palvelujen elinkaarianalyysi onkin ollut suosittu tutkimusala jo vuosikymmenten ajan. Tutkimusten näkökulmat ovat sisältäneet mm. laitteiden ympäristövaikutuslaskentaa, digitalisaatiolla saavutettavien hyötyjen arviointeja sekä digitaalisten palvelujen kulutuksen laskentaa.

Kommunikoiva energia -hankkeessa on pureuduttu digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen elinkaariarviointiin tapausselvitysten sekä kansainvälisen benchmarkingin ja verkostoitumisen keinoin.

Hankkeen tuottamassa julkaisussa Digitaalisten palvelujen elinkaariarviointi: Kansainvälinen benchmarking-selvitys kuvataan digitaalisten palvelujen elinkaarianalyysien nykytilannetta vertailuanalyysin kautta. Kerätty tieto on jäsennetty tiiviiksi ja helppokäyttöiseksi katsaukseksi.

Selvitystä varten haastateltiin elinkaarialan asiantuntijoita, jotka ovat olleet tiiviisti tekemisissä digitaalisten palveluiden elinkaarilaskennan kanssa. Selvitykseen on koottu asiantuntijoiden näkemyksiä mm. digitaalisten palveluiden elinkaariarvioinnin resursseista, tärkeimmistä valinnoista ja arvioinnin automaatiosta.

Julkaisuun on myös koottu keskeisiä tapahtumia, foorumeita ja sivustoja, joiden avulla digitaalisten palvelujen elinkaariarvioinnin kehitystä on mahdollista seurata. Elinkaariarvioinnin uusimmat metodologiat ja sovellusesimerkit ovat säännöllisesti esillä kansainvälisissä elinkaariarvioinnin ja -johtamisen tapahtumissa. Asiantuntijayhteisöjen muodostamat alustat kokoavat yhteen alan standardeja, toimintamalleja ja tutkimustietoa.

Pohjonen, A., Asikainen, S., Okkonen, L. 2023. Digitaalisten palvelujen elinkaariarviointi: Kansainvälinen benchmarking-selvitys. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C:Raportteja, 123.  https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023090725426