Oletko sinäkin energiakansalainen? – tapahtuma avasi kuluttajan roolia energiamurroksessa

Parhaillaan käynnissä olevassa energiamurroksessa fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään ja siirrytään yhä voimakkaammin uusiutuviin energiamuotoihin. Muutos koskettaa koko yhteiskuntaa, ja aktiivisiksi toimijoiksi nousevat myös kuluttajat, eli energiakansalaiset.

Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa -hanke järjesti 31.3.2022 kaikille avoimen hybriditapahtuman teemalla ”Oletko sinäkin energiakansalainen?”. Tapahtumassa pureuduttiin asiantuntijapuheenvuorojen kautta siihen, mitä energiakansalaisuus tarkoittaa ja miten kuluttajat voivat edistää energiamurroksen toteutumista sekä vaikuttaa omaan energiankulutukseen- ja tuotantoon.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa täällä:

Energiakansalaisuus energiamurroksessa

Professori Eva Heiskanen Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta avasi tapahtuman puhumalla kuluttajan roolista energiamurroksesta. Kuluttajiin kohdistuu yhä enemmän odotuksia energiamarkkinoilla: kuluttajat voivat osallistua sähkömarkkinoille kulutusjouston kautta, optimoida energiankulutustaan hankkimalla älylaitteita ja kotiautomaatiota, ja tuottaa energiaa esimerkiksi aurinkopaneelien avulla yksin tai yhdessä muiden kanssa. Energiankuluttajista tulee energianakansalaisia. Energiakansalaiset voivat myös osallistua energia-alan yhteiskunnalliseen keskusteluun, neuvoa muita esimerkiksi aihepiirin keskustelufoorumeilla ja olla mukana paikallisissa energiahankkeissa.

Heiskanen toi esille, että kansalaisilla voi olla suuri rooli uusien energiaratkaisujen kehittämisessä. Kansalaiset kehittävät ratkaisuja jo ennen kuin ne ovat kaupallisesti kannattavia, esimerkkinä Heiskanen mainitsi luomuviljelyn, jätteiden kierrätyksen ja aurinkoenergian hyödyntämisen. Esimerkiksi aurinkopaneelien yhteishankinnat lähtivät Suomessa liikkeelle kansalaisaktivismista 2010-luvun alussa.

Kaikilla kansalaisilla ei ole mahdollisuuksia energiainvestointeihin tai kynnys osallistua yhteisöllisiin energiahankkeisiin tuntuu liian suurelta. Eva Heiskanen painottikin, että olisi löydettävä sellaisia matalan kynnyksen tapoja, joilla energiakansalaisuus on mahdollista ihan jokaiselle.

Kommunikoiva Energia -hanke energiakansalaisuutta edistämässä

Karelia-amk:n Kommunikoiva Energia -hanke on ensimmäisiä aidosti uutta energiamurrosta ja hajautetun energian digitalisaatiota käsitteleviä hankkeita Pohjois-Karjalassa. Hankkeen tulokulma energiamurrokseen ja energiakansalaisuuteen on energiayhteisöissä. Hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä esitteli tilaisuudessa projektiasiantuntija Kim Blomqvist.

Energiayhteisöt kokoavat yhteen sähkön pientuotantoa omistavia osapuolia ja voivat koostua henkilöistä, yhdistyksistä sekä yrityksistä. Kommunikoiva Energia -hankkeessa energiayhteisöjä pilotoidaan todellisissa taloyhtiökohteissa. Energiayhteisöille kehitetään älykästä energiaresurssien hallintaa sekä sitä hyödyntävää digitaalista sovellusta. Hanke jakaa myös tietoa energiayhteisöistä ja antaa tukea niiden perustamiseen mm. simulointien avulla.  Lisää hankkeesta verkkosivuilla: https://kommunikoivaenergia.karelia.fi/

Energiatiedon lukutaito osana energiakansalaisuutta

Energiatiedon lukutaito on uusi käsite, jota Oletko sinäkin energiakansalainen? -tapahtumassa avasi Teija Keränen Oulun yliopistosta. Keränen tutki väitöskirjatutkimuksessaan arkielämän energiatiedon lukutaitoa suomalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää arkielämän energiatiedon lukutaidon teoreettinen määritelmä ja siihen perustuva mittari. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaisten energiatiedon lukutaito koostuu useista osa-alueista, ja koettu osaaminen näillä osa-alueilla vaihtelee heidän taustatekijöidensä mukaan.

Yhä useampi meistä on kiinnostunut kestävämmistä energiavalinnoista, seuraa energiaan liittyvää uutisointia ja pyrkii selvittämään hankintojensa ympäristövaikutuksia. Arjen energiavalinnat kuten sähkösopimuksen kilpailuttaminen tai uuden kulkuneuvon hankinta vaativat perehtymistä. Tietoa on kyllä saatavilla, mutta tietotulvan hallitsemiseen ja luotettavan tiedon poimimiseen tarvitaan energiatiedon lukutaitoa.

Keränen tähdensi, että kansalaisten erilaiset valmiudet omaksua ja hyödyntää energiatietoa olisi huomioitava energiaan liittyvien asioiden viestinässä, neuvonnassa ja koulutuksessa. Kansalaisten parempi energiatiedon lukutaito voi osaltaan edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista, kun energiaan liittyviä valintoja pystytään punnitsemaan tarjolla olevan tiedon kautta.

Oman energiankulutuksen seuranta kannattaa

Oman kodin energiankäytön ja energiatehokkuuden arviointi kannattaa aloittaa energiankulutuksen selvittämisestä. Tarkka tieto omasta energiankulutuksesta ja kulutuksen vertaaminen vastaavanlaisiin kotitalouksiin auttaa ohjaamaan kulutusta säästäväisempään suuntaan.

Asiakasvastaava Niko Malvela Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:sta esitteli OmaPKS-palvelua, jonka kautta PKS:n asiakkaat voivat tarkastella sähkön kulutustaan sekä pidemmän aikavälin trenditasolla että tarkimmillaan tuntitasolla. Palvelusta selviää myös käytetyn energian tuotantomuodot.

Malvela ohjeisti, että kulutusta kannattaa vertailla eri vuodenaikoina, viikonpäivinä ja kellonaikoina ja selvittää kulutuksen syitä. Tietoja tutkimalla huomaa helposti, että esimerkiksi sähkökiukaan lämmitys näkyy piikkinä sähkön kulutuksessa. Kulutuksen seuraaminen auttaa myös havaitsemaan häiriötilanteet, esimerkiksi vioittuneet laitteet.

Jos kuluttaja tuottaa energiaa itse esim. aurinkopaneelien avulla, hän voi seurata palvelusta niiden tuotantoa. Toteutunut lämmitysenergian kulutustieto antaa myös tärkeää pohjatietoa, kun lähdetään miettimään lämmitysjärjestelmän kehittämistä, esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöönottoa.

Energianeuvonta Pohjois-Karjalassa

Tilaisuuden lopuksi energianeuvoja Anssi Kokkonen Karelia-amk:sta kertoi kuluttajille ja taloyhtiöille tarjottavasta energianeuvonnasta.

Motiva Oy:n ylläpitämä energianeuvonta tarjoaa maksutonta opastusta kaikille suomalaisille. Yhteyttä voi ottaa joko valtakunnalliseen Asiaa energiasta -neuvontaan tai maakunnissa toimiviin energianeuvojiin. Pohjois-Karjalan ja muiden maakuntien energianeuvojien yhteystiedot löytyvät täältä.

Energianeuvonnasta saa apua mm. lämmitysjärjestelmän valintaan, asumisen energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöönottoon. Taloyhtiöille energianeuvonta tarjoaa mm. energiatarkastuksia ja taloyhtiöfoorumeita, joissa jaetaan tietoa ja osaamista taloyhtiön kehittämiseksi.

Teksti: Kaisa Varis, tietoasiantuntija, Kommunikoiva Energia-hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu